Alternatyvūs ginčų sprendimai

Paslaugos

Individualūs sprendimai

 • Vadovas (direktorius, prezidentas ar valdybos nariai)
 • Aukščiausios grandies vadybininkai
 • Savininkai
 • Akcininkai
 • Politikai
 • Sportininkai
 • Pramogų verslo atstovai (žvaigždės)
 • Nekomercinių organizacijų lyderiai
 • Kiti

     Kryptis - atskirų asmenų konsultavimas įmonių augimo paspartinimo, naujų vystymosi krypčių paieškos, o taip pat vienkartinių (ad hoc) arba užsitęsusių konfliktų sprendimo, staigios įmonės stagnacijos, patikimos ir pastovios komandos sukūrimo klausimais. Svarbu pažymėti, kad šioje dalyje nagrinėjami kaip vidinių (korporatyvinių), taip ir išorinių ginčų (su kontrahentais, konkurentais, partneriais) atvejai. Netgi džiaugsmo dėl pasiektų rezultatų ir apsibrėžtų tikslų pasidalijimo klausimas yra galimas konsultacijų objektas.
    Vidinių ginčų kategorijai priklauso klausimai, susiję su kompetencijos ir funkcijų pasidalijimu tarp vadovybės ir įmonės savininkų (arba kitų grandžių), pasitikėjimo ir/arba nepasitikėjimo, įtarimo, spaudimo ir dominavimo, mobingo, grasinimo, darbuotojų nenuoširdumo ir išdavystės klausimai. Šie klausimai dažnai persipina su informacijos nutekėjimo problemomis, kreditorių arba akcininkų dezinformacija, nemokumo arba bankroto procedūros numatymu, korporatyvinių lėšų švaistymu, reputacijos praradimu. Arba galbūt viskas pakankamai paprasta – kažkas siekia užimti Jūsų vietą.
    Išorinių ginčų kategorijai priklauso klausimai, susiję su sąveika ir bendradarbiavimu išorinėje erdvėje. Tai gali būti užsitęsusios preliminarios konsultacijos, derybos, asmeninės neapykantos arba priešiškumo nuostatos, savanaudiškumas, bevaisė kompromiso paieška, negarbingas elgesys, Jūsų arba partnerių pavydas, o taip pat bendradarbiavimo arba sutarčių pratęsimo ir nutraukimo klausimai, kontrahentų motyvų ir ketinimų neaiškumas arba iracionalus (Jūsų manymu) pastarųjų elgesys. Atminkite: tai, kas pelninga, yra pelninga visiems. Dažnai konsultacijų objektas yra lyderio nepasitikėjimas savimi arba nekontroliuojama, o dažnai ir nepripažįstama, baimė pralaimėti konkurencinėje kovoje.
... O galbūt tiesiog, kaip žmogus, Jūs nuo viso šito pavargote, bet negalite prisipažinti - netgi sau pačiam. Jums nusibodo gyventi penkerius metus be atostogų, keltis šeštą ryto ir matyti vaikus kartą per savaitę... Jūs pamiršote, kas yra jūra, kas yra gyvenimas be telefono arba paprastas susitikimas su draugais ir artimaisiais. Galbūt Jums reikalinga erdvė (vieta) ir temos, nesusijusios su – praeito ketvirčio pelno augimu, pardavimų lygio kreive, atsakomybe už visus ir visada, reikalais, reikalais, reikalais ... Atminkite, jog ekonomikos pavertimas gyvenimo turiniu tampa liga, kadangi ekonomikos neribotas augimas netelpa ribotame pasaulyje, netelpa ir Jumyse. Metas susirasti laiko – sau...

Kolektyviniai sprendimai

 • Valdyba (kolegialus bendrovės valdymo organas)
 • Stebėtojų taryba (kolegialus bendrovės priežiūros organas)
 • Akcininkų grupė arba susirinkimas
 • Partijos prezidiumas
 • Sporto komanda
 • Kūrybiniai ir kitokie kolektyvai
 • Jungtinės veiklos partneriai
 • Kiti

    Kryptis – kolektyvų ir komandų konsultavimas bendradarbiavimo (sąveikos), rezultatų, kompetencijos pasidalijimo, balsavimo, bendrų pozicijų paieškos tobulinimo klausimais, o taip pat tarpininkavimas sprendžiant korporatyvinius ginčus, tame tarpe dėl vadovybės nepaklusnumo arba jos destruktyvaus elgesio priežasčių. Dažnai prie tokių klausimų priskiriama pasyvi vieno iš akcininkų arba valdybos narių pozicija, padaranti vadovybės pakeitimą, svarbiausių inovacinių sprendimų priėmimą, investicijų pritraukimą neįmanomu. Paprastai dėl įstatymų sistemos spragų ir teisės nereguliuojamų moralės normų tokių klausimų sprendimas užsitęsia ir sukelia nepagrįstos rizikos pavojų patikėtam arba investuotam trečiųjų asmenų turtui. Ką daryti, jeigu nusipirkus bendrovės akcijas Jūs atradote, jog vadovas „staiga susirgo“, palikęs įmonę likimo valiai? Ką daryti, kai „kažkodėl“ nėra kvorumo akcininkų ar valdybos susirinkimo metu? Kaip pakeisti arba paskirti naują vadovą turint tik 50 procentų balsų ? Kaip priimti visą eilę sprendimų, kai Jums sąmoningai trukdo? Ką daryti, jeigu akcininku susirinkime vyksta karas „visų prieš visus“, kai „atsitiktinis“ akcininkas teismo bylomis sutrikdo visos kompanijos darbą? Praktika rodo, kad kiekvienais metais tokių klausimų atsiranda vis daugiau.

Šeimos verslas

    Kryptis – problemų, susijusių su šeimos verslu, sprendimas. Iš pradžių Jūs tuo džiaugėtės. Galbūt Jūs tapote pirmu verslininku savo aplinkoje – tarp draugų ir bendraamžių. Jums visi pavydėjo, Jumis žavėjosi.
    Nuo seno šeimos verslas turi daug privalumų ir trūkumų. Be tradicijų ir senovinių receptų paslapčių, jis savyje turi paklusnumo ir nematomos hierarchijos tradicijų, senų nuoskaudų, uždarumo ir tiesiog neapykantos. Pasitaiko, kad “grėblio“ efektas tokiose „dirbtuvėse“ veikia tiksliau, negu jose gaminami laikrodžiai. Yra, be abejo, pliusų – tai vardas, reputacija, savas ratas, - bet ką daryti, jei tai yra mažasis getas? Jeigu Jūs jame išaugote arba patekote nežinodami ir neįsivaizduodami alternatyvų? Jeigu jau daugelį metų Jūs darote tai, kas nesuteikia Jums laimės ir pasitenkinimo? Jums atrodo, kad tai kelias, kuriame nėra aplenkimo ruožo? Vieta, kur visi nuo visų seniai pavargo ir kur visi nuo visų seniai priklauso. Tačiau kaip tame prisipažinti? Kaip į tai sureaguos visuomenė, artimi žmonės, šeima? Jums gėda juos išduoti, bijote prarasti viską ir tapti visuomenės atstumtuoju? O kas, jeigu šeimoje trys broliai – tada jaunesnysis ims vadovauti... galbūt tik išėjęs į pensiją?
    Vieniems nusibosta nuo vaikų darželio dėvėti vyresniųjų brolių daiktus, - kitiems patinka nešioti jų mintis visą gyvenimą. Vieni žmonės tiktai žiūri į vadovą – kiti juo tampa. Spręsdami šeimos verslo klausimus, mes, pirmiausia, siekiame suprasti pačios struktūros prigimtį, o tik paskui - jos narių funkcijas ir vaidmenis. Ką gi mums daryti, paklausite Jūs? Dažnai - tiesiog neleisti savęs nuskriausti arba bent jau tapti pastebimam, kryptingai, garsiai reikšti savo nuomonę ir/arba nepritarimą, o kartais tiesiog - nesutikti – atsikratyti pančių ir bėgti...

Grupiniai sprendimai

    Kryptis – grupių konsultavimas; žmonių, nesusijusių tarpusavyje darbiniais arba administraciniais santykiais, bet siekiančių bendrų arba panašių tikslų.
    Pagrindinis konsultacijų objektas yra klausimai, nukreipti į dalyvių norų, vertybių, principų ir asmeninių bruožų suvokimą. Dalyviai apmokami aptikti ir analizuoti savo problemines ir stipriąsias puses. Tai leidžia sumažinti arba pilnai atsikratyti vidinių prieštaravimų ir konfliktų, skatina suinteresuotumą naujais uždaviniais ir projektais. Tik gerai save pažįstantis žmogus, įvykus nedidelei korekcijai ir atsiradus papildomai motyvacijai, gali susirasti tinkamą užsiėmimą, pomėgį, pasiekti rezultatus, pasidalinti pergalių džiaugsmu su artimais žmonėmis.
    Galbūt Jūs norite iš naujo integruotis į darbo rinką (po ilgos pertraukos arba vaikų gimimo) arba kažką pakeisti savo gyvenime, galbūt pradėti nuosavą verslą arba verslą su partneriais ir draugais? Jūs jau turite norą, bet kol kas trūksta tikrumo ir būtinų žinių? Jūs abejojate, ilgą laiką stovite vietoje arba jau turite patirties, - bet dėl objektyvių arba asmeninių aplinkybių viskas klostosi kitaip, negu buvo planuota? Jums reikia antro šanso. Mes taip sukurti, kad negalime gyventi be mėgstamo užsiėmimo. Kartais būna nuosmukių ir pralaimėjimų, tačiau mes turime prisiminti, jog kritimo kampas yra lygus atsispindėjimo kampui – ir pradžia, sėkmė kažkur arti... Išmokite atpažinti galimybes, - susikurkite rytdieną patys...

Mediacija

    Kryptis – tarpininkavimas įvairiuose ginčuose ir konfliktinėse situacijose siekiant sutaikymo arba nustatytų tikslų. Mūsų specialistai gali tarpininkauti tais atvejais, kai abiejų ginčo šalių susitarimu tarpininku pasirenkama trečioji šalis. Taip pat galimas tik vienos šalies konsultavimas, jeigu yra akivaizdus jos kontrahento (kitos šalies) pranašumas metodų ir specialistų pasirinkime, - o tai pažeidžia pusiausvyrą ir šalių lygiateisiškumo principą.
    Viena iš tarpininkavimo rūšių, išpopuliarėjusi pastaruoju laiku, yra mediacija. Mediacijos metodu atskleidžiami tikrieji šalių motyvai ir ketinimai. Šio metodo privalumas yra bylinėjimosi išlaidų taupymas, ginčų ir konfliktinių situacijų nagrinėjimo operatyvumas. Šalių arba vienos šalies konsultavimas gali vykti lygiagrečiai teisminiam nagrinėjimui, jeigu byla jau nagrinėjama. Mediacijos dėka šalims pasiekus kompromisą arba paliaubas (taikos sutartį), jeigu tokie sprendimai neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms, šalių prašymu tokia taikos sutartis arba kiti procesiniai dokumentai teisiškai įforminami.

Projektų įvertinimas

    Kryptis – atskirų kompanijų ir projektų dalyvių konsultavimas prekių ir paslaugų įtakos visuomenės nuomonei klausimais. Esame sukaupę didelę patirtį konsultuodami reklamos ir viešųjų ryšių (agitacijos) kompanijas. Mes parodysime trumpiausia kelią iki vartotojo širdies, mąstymo ir norų. Tai, ką Jūs šiandien kuriate ir siūlote rinkoje, deja, ne visada atitinka tam, ko reikia vartotojui. Kaip jam parodyti Jūsų produkto naudą, kaip apeiti kliento egocentrizmą, kaip pamatyti būtent jo svajonę, o ne kitos kompanijos sugalvotą ir primestą vaizdinį? Šis įvertinimas leis Jums išvengti daugybės konceptualių klaidų i nemažų išlaidų, leis koreguoti Jūsų sprendimus. Patikėkite , - mes pažįstame žmones...

Bendra informacija

    Pagrindiniai mūsų darbo principai yra: individualių sprendimų ir supratimo paieška, klientų lūkesčių tenkinimas. Su savo klientais mes kalbame atvirai ir kartu ieškome trumpiausių ir priimtiniausių kelių. Atsiradus poreikiui, išaiškiname klientui galimų sprendimų teisinės pasekmes, kompleksiškai rengiame jų įgyvendinimui reikalingus dokumentus. Mes laikomės aukščiausių etikos standartų. Ypatinga dėmesį skiriame mums patikėtos informacijos neatskleidimui bei besikreipiančių asmenų konfidencialumui. Galimai kilus interesų konfliktui – mes esame lojalūs klientui, kuris kreipėsi anksčiau (pirmas) ir nedelsiant atsisakome pasiūlymų teikti paslaugas jo kontrahentams ir/arba kitiems įmonių, įstaigų ar organizacijų grandims.

    Detalesnę informaciją dėl išvardytų klausimų ir konsultacijos, o taip pat apie organizuojamus seminarus, Jums mielai suteiks mūsų biuro darbuotojai el. paštu info@sharoff.lt